Σπίτι    /    Μηχανήματα και εξαρτήματα    /    Ανταλλακτικά    /    Cirkelmes bestaande uit 2 halve rondmessen